ספר

נחלת בנימין

ספר עזר ללימוד הלכות שבת ול"ט מלאכות

בעזרת החונן לאדם דעת

יחיאל אברהם ב"ר בנימין הלוי ברלב

פתח תקוה תשנ"א


תוכן הענינים

מבוא                                                                                                                                     1

ההכנות לשבת                                                                                                                       3

   הכנת הבית ונקיונו - 3 * רחיצה ונטילת צפרנים לכבוד שבת - 3* כסות    נקיה *

זמן כניסת השבת                                                                                                                 4  

  ענין שקיעת החמה ובין השמשות - 5* תוספת שבת - 6*

הדלקת נרות של שבת                                                                                                          7   

  טעמים להדלקת נרות בשבת - 7 * על מי החיוב להדליק - 7 * מקום הנחת הנרות - 7 * כמה נרות מדליקים - 8 * סדר ההדלקה - 8 * זמני הדלקה שונים בערים שונות - 10 , כיצד מקבלים את השבת -    10 * מנחה של יום ששי - 11*

קבלת שבת                                                                                                                        11

 

  ענין המזמורים בקבלת שבת - 11 * במה מדליקין - 12*

תפלת שבת                                                                                                                       12    

  דין הטועה בתפלת שבת - 12 * תפלת ערבית של שבת - 13 * ויכולו     - 13*


 דיני קידוש                                                                                                                           14

    הקידוש בבית הכנסת - 14 * הקידוש בבית בערב - 15 * כיסוי החלות - 15 * האם עומדים או יושבים בקידוש - 15 דיני הכוס והיין  * 16 קידוש על הפת - 17 * קידוש במקום סעודה - 17 * לחם משנה *     18 * ברכת המזון  18 * שמו"ת - שנים מקרא ואחד תרגום  19*

תפלת שחרית בשבת                                                                                                          20

    קריאת התורה והמפטיר בשבת - 20 * העולים לתורה - 21 *  דיני ההפטרה וברכותיה - 22*

תפלת מוסף בשבת                                                                                                             23

    דין קדיש לאחר גמר התפלה - 24*

סדר סעודת שחרית וקידוש של שבת                                                                                    24

    דין חמר מדינה - 24 * ענין להשלים מאה ברכות בשבת - 25 * לימוד תורה, עונג ומנוחה בשבת - 25*

שלש סעודות בשבת                                                                                                          26

    זמן סעודה שלישית - 26 * סדר סעודה שלישית - 27*

תפלת המנחה                                                                                                               21

    צדקתך צדק  28*

תפלת ערבית במוצאי שבת                                                                                              28

    ויהי נועם - 28 * ענין ג' כוכבים קטנים, בינוניים וגדולים - 29*


 דיני הבדלה במוצאי שבת                                                                                              30

    הבדלה מדאורייתא או מדרבנן - 30 * דיני הבדלה בתפלה - אתה חוננתנו - 30 * דיני הבדלה על הכוס - 31 * דיני נר הבדלה - 32  *  שלא לאכול קודם שיבדיל - 33 * שלא לעשות מלאכה קודם ההבדלה  33*

ברכת הלבנה                                                                                                                 33

    סדר ברכת הלבנה - 33 * עד מתי מקדשין הלבנה - 35*

הקדמה לל"ט אבות מלאכות                                                                                            36     

מעשה שבת - 37*

אבות ותולדות                                                                                                               38

    מלאכת מחשבת אסרה תורה - 39 * מתעסק - 39 * דבר שאינו מתכוין - 39 * פסיק רישיה - 40 * פסיק רישיח דלא ניחא ליה - 40 * פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן - 40 * מלאכה שאינה צריכה לגופה -  41 * מלאכה כלאחר יד - 41 * מקלקל - 41 * דבר שאינו מתקיים - 42 * שנים שעשאוה - 42 * שיעורים בהלכות שבת - 42 * מצות שבת  מדרבנן - שבות - 43 * מראית עין – 43.

ל"ט אבות מלאכות                                                                                                             44    

הזורע - 44 * ההורש - 46 * הקוצר - 47 * המעמר - 48 * הדש - 49 * הזורה - 51 * הבורר - 52 , הטוחן - 57 * המרקד - 58 * הלש - 59 * האופה - המבשל - 61 * הגווז - 67 * המלבן - 68 * המנפץ - 70 * הצובע - 70 * הטווה - 72 * המסיך - העושה שני בתי נירין - 73 * האורג - 74 * הפוצע - 75 * הקושר - 76 * המתיר - 78 *  התופר - 79 * הקורע - 80 * הצד - 82 * השוחט - 83 * המפשיט - 85 * המולח והמעבד - 85 * המשרטט - 86 * הממחק - 88 * המחתך - 90 * הכותב - 91 * המוחק - 93 * הבונה - 94 י הסותר – 97 * המכבה - 98 * המבעיר - חשמל בשבת 99 * המכה בפטיש – 101 * הוצאה - 103 * עירוב חצירות ושיתוף מבואות - 106 * תחום שבת  וערובי תחומין – 108.


 גרמא בהלכות שבת                                                                                                         110

   ענין גרמא - 110 * הגדרת הגרמא - 110 * דוגמאות להפעלת מכשירים חשמליים בשבת ע"י גרמא - 111 * חליבה בשבת – 112.

דיני מוקצה                                                                                                                     113

   הקדמה - 113 * סוגי הטלטול: לצורך גופו, לצורך מקומו, מחמה לצל, כלאחר יד - 114 * סוגי המוקצה העיקריים - 114 * מוקצה מחמת  חסרון כיס - 115 * מוקצה מחמת גופו - 116 * כלי שמלאכתו לאיסור   - 117 * בסיס לדבר האסור - 118 * מוקצה מחמת מיאוס - גרף של רעי - 120 * מיגו דאתקצאי לבין השמשות - 121 * מוקצה לחצי שבת - 121 * גמרו בידי אדם - 122 * מוקצה בטעות - 122 * ביטול כלי    מהיכנו - 122 * מוקצה מחמת מצוה - * נולד – 123.

ליקוטים                                                                                                                             124

פרק אי - בענין תוספת שבת - 124 * פרק ב' - בענין שמו"ת – 125 * פרק ג' - בענין מראית עין - 126 * פרק ד' - בענין שני נערים שיש להם בר מצוה באותה שבת - 127 * פרק ה' - בענין חמר מדינה -  127 * פרק ו' - בענין מלאכת מבעיר - 128 * פרק ו' - הפסקת פעולת מכשיר חשמלי ע"י אמירה לנכרי - 129 * פרק ח' - בענין שכר שבת - 130 * פרק ט' - חשמל בשבת - 131 * פרק י' - כיסוי להבות הגז -  135 * פרק י"א - בענין מדידת חום בשבת - 137 * פרק י"ב - חשש סחיטת מים מהזקן לאחר רחיצה - 137 * פרק י"ג - בענין השמעת קול בשבת - 138 * פרק י"ד - השימוש במכשיר עם בטריה בשבת -  138 * פרק ט"ו - בענין קבלת משרה הכרוכה עם חילול שבת מחמת פיקוח נפש - 139 * פרק ט"ז - רכיבה על אופנים בשבת - 140 * פרק  י"ז - בענין משקפי שמש עם עדשות המחליפות צבע - 141 * פרק ח"י - בענין שימוש משחת שינים בשבת - 141 * פרק י"ט - בענין בסיס    לדבר האסור – 143.

מפתח הענינים                                                                                                             144