ספר

ידיד נפש

 כוונות האריז"ל על התפלה

על יום חול

מתוך ספר הכוונות לרבי חיים ויטל, קיצור הכוונות לרמח"ל, סידור קול יעקב, סידור הר"ר שבתאי ז"ל, סידור בעל התניא, סידור הגר"א, סידור שער השמים לבעל השל"ה, סידור תפלה למשה לרמ"ק, לשם שבו ואחלמה ועוד.

בשפה ברורה ופשוטה השוה לכל נפש

בעזרת החונן לאדם דעת

יחיאל אברהם ב"ר בנימין הלוי ברלב

ונוסף עליו קונטרס הגמטריות מהרב נח קורמן שליט"א

פתח תקוה
שנת תשמ"ח

תוכן העניינים

                                        

פתיחה ..........................................................................................................................................   א

הקדמה כללית ..............................................................................................................................   ב

שער ההקדמות ............................................................................................................................   יג   

קונטרס ההיכלות. פנימיות וחיצוניות . עליות התפלה . ענין יסד או"א. שער הקדיש. סוגי הקדישים. קדיש קודם הודו. קדיש בין ישתבח ליוצר. קדיש שלאחר העמידה קודם אשרי. קדיש שלאחר ובא לציון. קדיש יתום . כוונת ברוך הוא וברוך שמו. כוונת אמן. סוגי אמן. שער הציצית. שער התפילין. תפילין של ראש ותפילין של יד. תפלת העשיה, היצירה, הבריאה והאצילות. על הברכות. אליו ולא אל מידותיו. קונטרס הייחודים.

תפלת העשיה ..............................................................................................................................  עו    

ברכת על נטילת ידים. ענין הברכות. אלקי נשמה. ברכות השחר. ק"ש של שחר. פרשת הקרבנות . פיטום הקטרת. אנא בכח, שם של מ"ב. איזהו מקומן. תנא דבי רבי ישמעאל.

תפלת היצירה ............................................................................................................................  קו   

הודו . מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ה' מלך. ברוך שאמר. הסברים על ברוך שאמר מבעל התניא . מזמור לתודה. קונטרס מדורין דיצירה. יהי כבוד. אשרי. הללי נפשי את ה'. הללויה כי טוב זמרה. הללו את ה' מן השמים. שירו לה' שיר חדש. הללו אל בקדשו . עיונים מבעל התניא. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. ויברך דוד. וכרות עמו הברית. ויושע. אז ישיר. ישתבח.

תפלת הבריאה .......................................................................................................................  קמא

היכלות דבריאה. היכל לבנת הספיר. היכל עצם השמים. קדושה דמיושב. היכל נוגה. היכל הזכות. היכל אהבה. היכל הרצון. הסברי הגר"א להיכלות דבריאה. קדיש דיוצר. ברכו. כוונות ק"ש דיוצר. יחוד עליון ויחוד תחתון . יחוד ק"ש על דרך הנגלה ועל דרך הנסתר. יחוד ק"ש מסידור הגר"א. יחוד ק"ש מסידור השל"ה . הסבר יחוד זו"ן מעלה מ"ן ליחוד או"א. הבדל בין ק"ש דשחר לק"ש דיוצר. מסידור הר"ר שבתאי. ענין רמ"ח תיבות שיש בקייש. בנין הזו"נ בק"ש. אמת ויציב. תיקון הנוקבא על ידי ט"ו אותיות ו'. תיקון הנוקבא על ידי ה' פעמים אמת. הקדמה כללית לענייני העולמות. עוד הקדמה. תפלת העמידה וליקוטים מהגר"א . מסידור הר"ר שבתאי. סמיכת גאולה לתפלה. בנין הנוקבא בעזרת אבותינו.

תפלת האצילות ........................................................................................................................ קפא   

ברכת אבות. ענין הכריעה. ענין הזקיפות. ביאור תיבות ברכת אבות. ענין שבכל עליה הופכת המלכות לבח' נקודה. הכריעות והזקיפות בברכה שניה. ענין איהו בנצח ואיהי בהוד. ברכת גבורות. ברכת אתה קדוש . קיצור כוונות ג' ברכות ראשונות לפי הרמח"ל. הקדמה קצרה. ענין י"ב ברכות אמצעיות. רצה. יעלה ויבוא. מודים. ברכת שים שלום. הסבר לשילוב השמות. אלקי נצור.

חזרת הש"ץ ............................................................................................................................  ריא   

קדושה. ענין הדילוגים בקדושה. ברכת כהנים. כוונת הקהל. כוונת הכהנים. שם של כ"ב.

וידוי, י"ג מידות, נפילת אפים ...............................................................................................  רכ

הוצאת ספר תורה, קריאת התורה בשני וחמישי, העולים לתורה ................................  רלא

שארית האצילות ................................................................................................................  רלד 

אשרי. למנצח. ובא לציון. קדושא דסידרא. קדיש שלאחר ובא לציון. תפלה לדוד. שיר של יום. אין כאלקינו. עלינו לשבח. חליצת התפילין.

תפלת המנחה ...................................................................................................................   רמח 

הקדמה . אשרי. תפלת העמידה. י"ב ברכות אמצעיות.

תפלת ערבית ....................................................................................................................  רנז 

הקדמה. והוא רחום. ברכו. עליית ההיכלות בתפלת ערבית. ענין ההיכלות. ברכת המעריב ערבים. ברכת אהבת עולם. הקדמה לק"ש של ערבית. כוונת שמע ישראל דערבית. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברכת גאל ישראל. ברכת השכיבנו. קדיש לפני העמידה. עמידה דערבית. ברכת אבות.

קונטרס הגמטריא ..........................................................................................................  רעא 

ליקוטים על דרך הגמטריא מהרב נח קורמן.