ספר

ידיד נפש

 כוונות האריז"ל על התפלה

על שבת וראש חדש

מתוך ספר הכוונות לרבי חיים ויטל, קיצור הכוונות לרמח"ל, סידור קול יעקב, סידור הר"ר שבתאי ז"ל, סידור בעל התניא, סידור הגר"א, סידור שער השמים לבעל השל"ה, סידור תפלה למשה לרמ"ק, לשם שבו ואחלמה ועוד.

 בשפה ברורה ופשוטה השוה לכל נפש

בעזרת החונן לאדם דעת

יחיאל אברהם ב"ר בנימין הלוי ברלב

ונוסף עליו קונטרס הגמטריות מהרב נח קורמן שליט"א

פתח תקוה
שנת תשמ"ח

תוכן הענינים

פתיחה   .............................................................................................................................  א

 סיכום השינויים שיש בג' התפלות דחול: שחרית, מנחה וערבית * ההבדלים בין עליות של תפלות ימי החול לבין עליות דשבת * הקדמה כללית בענין עליית העולמות * כוונות תפלת המנחה דערב שבת.

 

שער השבת  ....................................................................................................................... יב

   ענין השבת מתוך סידור "תפלה למשה" להרמ"ק * ענין ההכנות לשבת: סוד הרחיצה במים חמים * בגדי שבת * ענין קציצת הצפרנים בערב שבת * הגילוח בערב * שבת, ענין טעימת מטעמי שבת בע"ש * ענין תוספת שבת, ענין שמותר להבדיל עד יום גי בשבוע * כוונת שבת בהרחבה * שבת בסוד שביעיות * ענין תחום שבת מדאורייתא ומדרבנן * ענין העירוב * כוונות המקוה.

 

קבלת שבת  .................................................................................................................... לב

 קבלת שבת בשדה * כוונת הנרות * קבלת שבת בבית * מזמור לדוד הבו לה' בני אלים: כוונת המזמור בפרטות * ענין ההבל * העליות בז' הקולות * סיכום עליות עולם העשיה ועליות עולם היצירה * לכה דודי: הסבר על החרוזים בהרחבה * ענין באי כלה * מאמר הזהר הקדוש ב' מרגלן: אהי"ה יה"ו * ענין ז' השמות    השולטים בשבת * ענין שם מ"ב באצילות * שם מ"ב בבריאה * שם מ"ב ביצירה * ז' שמות מרגלין היוצאים משם מ"ב דבריאה * סדר עליות המלכות דיצירה לנה"י * עליית נה"י לחג"ת * עליית חג"ת לחב"ד * סדר עליית חב"ד דיצירה למקום נה"י דבריאה * מזמור שיר ליום השבת: עליית הבריאה לאצילות * ביאור מאמר הזהר הקדוש "כגונא" מהרב בעל התניא * ביאור משנת "במה מדליקין" על פי הסוד מהרמ"ק * ה' מלך גאות לבש * כוונות הקדיש שלפני ברכו.

 

ערבית דערב שבת  ............................................................................................................. עד

 כוונת "ברכו" * ברכת המעריב ערבים * ברכת אהבת עולם * שמע ישראל * אמת ואמונה * ברכת גאל ישראל * ברכת השכבינו * ופרוש סוכת שלום * ושמרו בני ישראל את השבת * קדיש שלפני העמידה * ענין תפלות של שבת בכללות * תפלת עמידה דערבית דע"ש: ברכה ראשונה, ברכה שניה ברכה שלישית, אתה קדשת, ויכולו, ישמחו במלכותך, אלהינו ואלהי אבותינו רצה נא במנוחתינו, ברכת רצה, ברכת הטוב שמך, ברכת שים שלום * ויכולו שלאחר העמידה * חזרת הש"ץ * קדיש שלאחר "ויכולו".

 

  סעודת ליל שבת ................................................................................................................   צ   

 ההנהגה כשבא לביתו: הקפת השולחן, ענין הרחת הבשמים, "שלום עליכם", "אשת חיל". מאמר הזהר הקדוש בענין סעודות שבת * מאמר הרב בעל התניא על סעודות שבת * ביאור מקיף על "אזמר בשבחין" * ענין הקידוש: מאמר הזהר הקדוש בענין הקידוש, כוונת הקידוש, סדר אמירת הקידוש, סברי מרנן ורבנן.    ברכת "בורא פרי הגפן" * סדר הקידוש מהרמח"ל * עיונים מהספר "רב פעלים" * נטילת ידים: כוונת הנטילה, כוונת הברכה * כוונת הנטילה מהרמח"ל * כוונת האכילה, ההבדל בין אכילת שבת לאכילת ימי החול * מאמר מסידור הרב בעל התניא * ענין י"ב הלחמים * ביאור הזמר "למבצע על ריפתא" * כוונת ברכת המוציא * כוונת מים אחרונים * ברכת המזון: ענין כוס של יין לברכת המזון, ברכה ראשונה, ברכה שניה, ברכה שלישית, ברכה רביעית, ענין מגדיל ומגדול.

שחרית דשבת ...............................................................................................................  קנ

 למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל * עיונים מסידור הרב בעל התניא * רננו צז.יקים * עיונים. לדוד בשנותו את טעמו * תפלה למשה איש האלהים * יושב בסתר עליון * מזמור שירו לה' שיר חדש * שיר למעלות * הודו: הסבר מקיף מסידור הרמ"ק על שמות המלאכים המרומזים * מזמור שיר ליום השבת * עיונים מסידור הרב בעל התניא * נשמת כל חי * עיונים מסידור הרב בעל התניא * שוכן עד מרום * ובמקהלות רבבות * ישתבח * ברכות יוצר * עמידה דשחרית: הקדמה מתוך "פרי עץ החיים", כוונות הברכות, ישמח משה, קדושה.

 

הוצאת ספר תורה: כוונות הקריאה, כוונות העולים לתורה, ענין החשיבות בעליות שעולים לתורה.

  

מוסף דשבת .................................................................................................................... קפו

 ענין המוסף מסידור הרמ"ק * ענין המוסף מסידור בעל השל"ה * ענין עליות הזו"ן לאו"א במוסף מתוך סידור הגר"א * כוונות תפלת מוסף בפרטות * קדושת  כתר * הסבר על "איה מקום כבודו".

 

סעודת שחרית דשבת - קידושא רבא

  הקדמה קצרה * כוונה מרח"ו * ההנהגה כשבא לביתו * סידור הלחם * הסבר מקיף על הזמר "אסדר לסעודתא בצפרא דשבתא" * כוונות הסעודה * תמיהות ותשובות מתוך הסידור "קול יעקב" * פירוט העליות בכל סעודה.

 

תפלת המנחה דשבת .......................................................................................................  ריג

 הקדמה מתוך ספר הכוונות * ענין "ואני תפלתי" מתוך הספר "פרי עץ החיים" * ענין "ואני תפלתי" מהרמח"ל * הסבר מקיף מתוך הספר "אדיר במרום" על עניני קבלת התפלה. גילוי הרצון, ענין הקדיש * קריאת התורה דמנחה * כוונות תפלת העמידה * אתה אחד * צדקתך צדק.

 

  סעודה שלישית ................................................................................................................ רלב   

 כוונת הלחמים * מסביר מדוע אין קידוש בסעודה שלישית * הסבר מקיף על הזמר "בני היכלא דכסיפין".

 

סדר מוצאי שבת ............................................................................................................... רלט 

הקדמה כללית בענין מוצאי שבת * כוונת ההבדלה בתפלת העמידה * הסבר מקיף על "ויהי נעם" * ענין העליות בפרטות * ענין יושב בסתר עליון * ענין ההבדלה, וכוונת ההבדלה בפרטות * סעודת מלוה מלכא.

 
שער ראש חדש
................................................................................................................ רנד

  כוונות קידוש החדש, סוד מיעוט הירח, ענין השם "ראש חדש", ענין שעיר חטאת דר"ח, קידוש הלבנה * ענין ההלל בכללות * ענין ההבדלים בין שבת ויו"ט לרייח לגבי עשיית מלאכה * עליות הנוקבא בר"ח * ענין יעלה ויבא * עניין ההלל * כוונות ההלל בפרטות.

 

עיונים מהספר "רב פעלים" .............................................................................................. רעט   

 מסביר ענינים הנוגעים לשבת, והנזכרים מידי פעם בפי הלומדים. על פי הסוד.