ספר

ידיד נפש

 כוונות האריז"ל על התפלה

על המועדים

מתוך ספר הכוונות לרבי חיים ויטל, קיצור הכוונות לרמח"ל, סידור קול יעקב, סידור הר"ר שבתאי ז"ל, סידור בעל התניא, סידור הגר"א, סידור שער השמים לבעל השל"ה, סידור תפלה למשה לרמ"ק, לשם שבו ואחלמה ועוד.

 בשפה ברורה ופשוטה השוה לכל נפש

בעזרת החונן לאדם דעת

יחיאל אברהם ב"ר בנימין הלוי ברלב

ונוסף עליו קונטרס הגמטריות מהרב נח קורמן שליט"א

פתח תקוה
שנת תשמ"ח

תוכן הענינים

שער מקראי קודש ................................................................................................................. א

ההבדל בין קדושת שבת לקדושת יו"ט * המיוחד בימי המועד * ההבדל בין קודש למקראי קודש * ההבדלים בין עליות שבת לעליות יו"ט * ענין המלאכות שנאסרו בשבת * ענין שהותרה מלאכת אוכל נפש ביו"ט * למה אין מוציאים ס"ת ביו"ט * כללות ענין המועדים מהרמח"ל.

סדר עליות התפלות במועדים מהרמח"ל ............................................................................. י"ט   

מנחה של ערב יו"ט * תפלת ערבית דערב יו"ט * שחרית דיו"ט * חזרת הש"ץ * הלל * הוצאת ס"ת * מוסף * מנחה.

שער חג המצות  ............................................................................................................... כד

הנהגות חודש ניסן * שבת הגדול * הקדמה לענין נס יציאת מצרים * סדר הגדלת הז"א * ענין הצל"ם * מצב הז"א בגלות מצרים * מחשבת פרעה * נס יציאת מצרים * למה אומרים הלל שלם בליל פסח וביו"ט ראשון של פסח * ענין ביעור חמץ * ענין ספירת העומר * שביעי של פסח * ענין איסור אכילת חמץ * ענין הטבילה בערב החג.

כוונות תפלות פסח ............................................................................................................ נב

כוונות תפלת ערבית * סדר העליות בפסח * ענין כניסת המוחין לז"א בליל פסח * סיכום ענין נס חג הפסח.

סדר של פסח .................................................................................................................... נז

סידור הקערה * ד' כוסות * סדר הפעולות בליל הסדר * שמות המוחין * ענין שתי הרחיצות * ענין שני הטיבולים * ענין ג' המצות * ענין עשר המכות.

ספירת העומד  ................................................................................................................... סד

הקדמה * כוונה א' * כוונה ב' * כוונה ג' * כוונה ד' * כוונה ה' * כוונה ו' * כוונה ז' * כוונה ח' * הכוונות מהרמח"ל * כוונת הברכות * מנהגים בימי ספירת העומר * ענין ל"ג בעומר * ענין ההליכה למירון.

שער חג השבועות  .............................................................................................................. פד

ענין חג השבועות * ענין נ* שערי בינה * ענין מנחה חדשה בשבועות * ענין שלא לישון בליל חג השבועות * סדר ליל חג שבועות * כוונות הטבילה.


שער בין המצרים  ................................................................................................................. צ

שער חודש אלול   ..............................................................................................................  צב

  

כוונת הטנילה בארבעים יום * כוונות התענית * בענין הייחודים * מצות וידוי ותשובה.

כוונת אלול וערב ר"ה   ....................................................................................................... קיא

 

עניין מולד בהר"ד * ענין הסליחות * ענין המלקות לבעלי תשובה.

שער ר"ה  ......................................................................................................................  קטו

הקדמה * ענין רחל ולאה * שש מדריגות בנוקבא * ענין הנסירה * ענין חטא אדה"ר * ענין התיקון * ענין הדורמיטא * שורש בנין הנוקבא * ענין שיום ראשון הוא דינא קשיא * יום שני דינא רפיא * ענין יומא אריכתא * התיקונים בין כסה לעשור * ימי התשובה * צום    גדליה.

כוונות תפלת ר"ה ..........................................................................................................  קלח

ערבית * שחרית דיום א' * מוסף דיום א' * מנחה דיום א' * התפלות ביום ב' דר"ה * כוונה כללית ליום א' וב' דר"ה.

כוונת תפלת העמידה דר"ה  .............................................................................................  קמא

אדנ"י שפתי תפתח * כוונות ג* ברכות ראשונות בפרטות * זכרנו לחיים * מי כמוך * ובכן יתקדש שמך * ובכן תן פחדך * ובכן תן כבוד * אתה בחרתנו * יעלה ויבא * ג* ברכות אחרונות * אבינו מלכנו.

שער תקיעת שופר  ..........................................................................................................   קע

הקדמה * כוונות השופר מהאריז"ל * ענין התוקע וענין הפה * ענין הקולות * כוונת התקיעות * ענין הקולות * כוונות התקיעות * מאמר מהזהר * ענין תשר"ת * ענין    הטורמיטין * מנהגים הקשורים בתקיעות.

סדר תקיעת שופר  ..........................................................................................................  קפט

ענין למנצח * ענין ששת הפסוקים ר"ת קר"ע שט"ן * סדר הברכות * תשר"ת * תש"ת * תר"ת.

סדר תפלת מוסף .............................................................................................................  קצו

כוונת ג' ברכות ראשונות * ענין הקדושה מהרמח"ל * קדושת כתר * ענין הפיוטים    מהרמח"ל * ומפני חטאינו * עלינו לשבח * אוחילה לאל * ענין עשרה פסוקים דמלכויות * היום הרת עולם * פסוקים דזכרונות * דשופרות * כוונת תשליך * סיכום עליות הזו"נ בתפלות יום א' וב' דר"ה * כוונות דיום ב' דר"ה *כוונת תשליך.

עשרת ימי תשובה  ........................................................................................................... רטז

ענין הנסירה בעשי"ת * ענין העומקים * כוונות ערב יו"כ * כוונות האכילה בערב יו"כ * סדר כפרות.


שער יום כיפור  ................................................................................................................  רכה   

ענין יו"כ וההבדל בין יו"כ לשאר ימי השנה * כוחה של תשובה.

כוונות יום כיפור  ..............................................................................................................  רכח

ענין ה' העינויים וה' התפלות ביו"כ * ענין שבת שבתון * ענין הנדרים והשבועות * ענין התרת נדרים * ענין חכם המתיר את הנדר * הכוונות בהוצאת ס"ת בליל יו"כ * ענין כל נדרי.

תפלת יום כיפור ................................................................................................................  רמ

כוונות העמידה * סדר בנין הנוקבא * ענין הוידוי * ענין על חטא * מנהגי ליל יו"כ * סדר העליות בג' תפלות יו"כ.

עבודת יום כיפור מהרמח"ל ..............................................................................................  רמט   

קרבן מוסף דיו"כ * הקטרת הקטורת בק"ק * סדר העבודות * בגדי כהן גדול וכהם הדיוט * ענין ג' הוידויים * סדר ההזיות.

תפלת נעילה  ..................................................................................................................  רנד   

בנין הנוקבא * סוד החותם הנעשה בנעילה * ענין ה' פעמים ה' הוא האלקים * הכוונה בתיבת אחד * הכוונה כשאומר בשכמל"ו.

ענין חג הסוכות  .............................................................................................................. רסא   

ענין כניסת החסדים בנוקבא * ענין חיבוק הימין * ענין חול המועד * ענין כניסת המקיפים בחול המועד * ענין כניסת החסדים מהז"א.

כוונת הסוכה  ................................................................................................................  רסח

ענין הסוכה בח' או"מ * התפשטות אורות אימא בז"א * ענין הסכך והדפנות * ענין ההלכות התלויות בסוכה ע"ד הסוד * סיכום ענין הסוכה מהרמח"ל.

כוונות הלולב וד' המינים ................................................................................................  רעו

ד' המינים רומזים לשם הוי"ה * שאין להפריד בין הלולב לאתרוג * ענין שהלולב גבוה מכולם * הדס משולש * ערבי נחל * סדר אגידת הלולב.

כוונת הנענועים ............................................................................................................  רפב

ג' חלקים בלולב * ענין הנענועים בכללות * ענין הצירופים היוצאים מהאותיות יה"ו * הכוונה הכללית בנענועים * מקום וזמן הנטילה * כוונת הברכות * כוונות הנענועים  בפרטות.

כוונות הקפת התיבה   .................................................................................................. רצג

סדר ההקפות של ז' ימי החג .......................................................................................  רצה

  

ענין ההקפות מהרמח"ל * כוונת ההקפות ביום א*.


סדר עליות התפלות בחג הסוכות   ..................................................................................... רצז

הקדמה * סדר עליות התפלות * כוונת ההקפות ליום ב' * ליום ג' * ליום ד' * ליום ה' * ליום ו'.

ענין הושענא רבא  .............................................................................................................. ש

ענין החותם שנעשה ביו"כ * ענין החותם שנעשה בהו"ר * ענין שספר דברים הוא בבח' המלכות * ענין מסירת הפתקים בהו"ר * ענין להיות ער ולקרא בספר דברים בליל הו"ר * ענין הצל והצלם שעל האדם.

כוונת ההקפות בהו"ר .........................................................................................................  שו

  

מעלת הו"ר על שאר ימי חול המועד * ענין ההקפות בהו"ר * חיבוט הערבות * כוונת ההכאות.

ענין שמיני עצרת ושמחת תורה ...........................................................................................  שט

הקדמה * למה נקרא עצרת * ענין שמחת תורה.

שער חנוכה   .................................................................................................................... שיא

הקדמה * ענין ההארות הנמשכים למלכות מג' הייחודים * כוונת ההדלקה * ענין ההלכות הקשורות בחנוכה על דרך הסוד * כוונת הברכות מהרמח"ל * כוונות ניקוד שם הוי"ה בהרחבה.

שער הפורים  ................................................................................................................... שכג   

הקדמה * ענין בנין המקדש הוא בנין הנוקבא * ענין הגאולה * ענין מרדכי הצדיק * ענין המן הרשע * ענין העץ הגבוה נ' אמה * ענין נס הפורים * ענין עד דלא ידע * כוונות ברכות המגילה * סוד הפורים מהרמח*ע * השמות הנרמזים במגילה.

עיונים מספר "סוד ישרים" על דרך הנסתר.

שער הגמטריא מהרב נח קורמן שליט"א